Integrované bezpečnostné systémy SBI

ntegrovaný bezpečnostný systém sa navrhuje a buduje podľa potrieb a požiadaviek zákazníka v súlade s jeho bezpečnostnou politikou. Predstavuje komplexný súbor opatrení na minimalizáciu hrozieb resp. nebezpečenstva.

Účinnú a efektívnu ochranu objektu je možné dosiahnuť vhodným usporiadaním a vzájomnou kombináciou niekoľkých zabezpečovacích celkov a opatrení medzi mechanickými, elektronickými signalizačnými a monitorovacími systémami a súborom špecifických organizačných opatrení.

Integrovaný bezpečnostný systém je tak súborom vzájomne na seba nadväzujúcich subsystémov technických zabezpečovacích prostriedkov (EZS, EPS, HSP, SKV, KMS a pod.), ľudských zdrojov (obsluha dohľadu) a organizačných krokov a opatrení (bezpečnostné analýzy a audity), ktorý vytvára komplexnú štruktúru zabezpečenia objektu alebo priestoru.

Účinný integrovaný bezpečnostný systém musí byť pritom organizačne koncipovaný tak, aby jeho jednotlivé súčasti boli na sebe nezávislé, a aby zároveň nemohla nastať situácia, že prípadné nedostatočné riešenie niektorého z jeho prvkov spôsobí ohrozenie komplexnej ochrany objektu.

Optimálne navrhnutý integrovaný bezpečnostný systém je nástrojom zefektívnenia procesu ochrany objektov najmä znížením potrebného objemu ľudských zdrojov a zvýšením kontroly a prehľadnosti o jednotlivých súčastiach systému.

Hotline:
Fax:  +421 48 4152 288
mobil: 0905 217 144
e-mail: alarmslovakia@alarmslovakia.sk

Google+